Predávajúci:Ing.Pavol Andreánsky,sídlo podnikania Letná 36,Spišská Nová Ves 05201,bydlisko:Muráňska 13,Spišská Nová Ves,05201,IČO:34575723,IČ DPH:SK1020024775,zapísaný v živnostenskom registri OU Spišská Nová Ves,číslo živnostenského registra 810-8535,ev.č.:Žo-97/2333/Vr.Kontakt:tel. 052/4562203,email:sklad@andreanskysk.sk

Organ dozoru:Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj,Vrátna 3,Košice,email: ke@soi.sk,tel.055/6220781

 

1.Objedávka,kupná zmluva,odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ objednáva tovar prostredníctvom obchodného systému na www.andreanskysk.sk písomnou formou: e-mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú kupnú zmluvu.Po doručení objednávky bude táto zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese sklad@andreanskysk.sk alebo osobne na adrese sídla predávajúceho.

 

2.Dodacie podmienky

Po odoslaní objednávky obdržíte na vašu e-mailovu adresu kópiu objednávky,ktorá sa považuje aj za potvrdenie objednávky.Tovar,ktorý je skladom,vám bude odoslaný najneskôr do 3 pracovných dní. Odoslanie tovaru vám bude oznámené na vašu e-mailovú adresu.Tovar,ktorý nie je skladom Vám bude doručený do 30 dní .Pri prekážke dodania(výrobok nie je na sklade,iné okolnosti),vám tieto skutočnosti budú oznámené e-mailom alebo telefonicky.

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať,skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad to oznámiť prepravcovi.

3.Spôsob dodania a platby

Dodanie tovaru zabezpečujeme kurierskou službou DPD .

Platbu realizujeme dobierou.(U kuriera možnosť platby bankomatovou kartou).

Pri objednávke tovaru do 100EUR:

Kurierska služba DPD(doručenie obvykle do 1pracovného dňa od odoslania tovaru) .........4,90EUR

Platí pre balík do 30kg.

Pri objednávke tovaru nad 100EUR:

poštovné zadarmo.

Ceny poštovného sú uvedené vrátane DPH.Ceny sú platné v rámci Slovenskej republiky.

Možnosť osobného odberu tovaru:

Predajňa Textilu Andreánsky,Letné 36,Spišská Nová Ves.

                            

4.Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu vrátiť tovar a teda odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.Kupná cena vám bude vrátená prevodom na účet,alebo poštovou poukážkou.

Pri vrátení tovaru je spotrebiteľ povinný tento vrátiť v pôvodnom obale,nepoškodený,kompletný, priložiť original o kúpe.Nezasielať na dobierku.

Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ vyplní formulár na odstúpenie od zmluvy a tento zašle elektronický alebo poštou na adresu predávajúceho.Formulár na odsúpenie od zmluvy nájdete tu.

5.Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za vady, ktoré sa objavia počas záručnej doby.

Na všetok predávaný tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.Reklamácia sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku,ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním,nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.Pri reklamácií je potrebné predložiť doklad o kúpe výrobku(faktúru).

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese sklad@andreanskysk.sk alebo osobne v miestach podnikania predávajúceho v záručnej dobe a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom.Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Spotrebiteľ má právo na alternatívne riešenie sporov.

Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nei je spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

6.Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Ing.Pavol Andreánsky prevádzkovateľ internetového obchodu www.andreanskysk.sk sa zaväzuje,že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s právnymi predpismi SR v zmysle zákona č.18/2018.

Prevádzkovateľ sa zaručuje,že prijatím vhodných technických a organizačných opatrení zabezpečí osobné údaje kupujúceho pred ich sprístupnením tretím osobám. Všetci zamestnanci našej firmy,ktorý majú prístup k vaším osobným údajom sú povinní dodržiavať zásady ochrany osobných údajov.

Kupujúci zaslaním objednávky,teda súhlasom s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pri objednaní tovaru čestne prehlasuje,že uďeľuje spoločnosti:Ing.Pavol Andreánsky  súhlas na spracovanie a uchovanie osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári vo všetkých informačných systémoch našej spoločnosti po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy podľa platného zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.                 

Tieto údaje sú podľa platných zákonov SR potrebné na vystavenie daňového dokladu a teda uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie faktúr.

Ďalej kupujúci čestne prehlasuje,že uďeľuje našej spoločnosti súhlas s predaním jeho osobných údajov(meno,priezvisko,adresu doručenia, tel.číslo a e-mailovú adresu) v prípade firiem aj názov firmy, tretej strane t.j. spoločnosti DPD alebo Slovenskej pošte podľa výberu doručovateľa v objednávkovom formulári.

Tieto údaje sú potrebné k doručeniu vašej zásielky.

Prevádzkovateľ sa zaručuje,že vaše osobné údaje budú použité len na plnenie tejto konkrétnej dohodnutej zmluvy a nepoužije ich na marketingové účely.

 

7.Záverečné ustanovenia

Všetky ceny uvedené v elektronickom obchode na www.andreanskysk.sk sú vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny.Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ prehlasuje,že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli,že plne uznávajú komunikáciu ne diaľku ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 
© Copyright 2012 www.andreanskysk.sk | Cookies | Platforma RSO | Tvorba eshopu od GRANDIOSOFT

 
Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnúť
Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnúť
Uložiť Odmietnúť